AGM Scooters Algemene Voorwaarden Dealers

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leiden en op aanvraag schriftelijk verkrijgbaar bij Asiangear BV.

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Verkoper: Asian Gear B.V., gevestigd aan de Conservenweg 30 (2371 DT) te Roelofarendsveen, waaronder alle geregistreerde handelsnamen van Asian Gear B.V, zoals Asiangear BV of agm of BTC Van der Stappen B.V., gevestigd aan de Hak 17 (5107 RG) te Dongen, waaronder alle geregistreerde handelsnamen van BTC Van der Stappen B.V. zoals Riva en Grande Retro Scooters
Of -Turbho Scooters BV, gevestigd aan de Conservenweg 30 ( 2371 DT) te Roelofarendsveen, waaronder alle geregistreerde handelsnamen als van Turbho Scooters BV zoals Turbho , TGB en Razzo.

Koper: iedere partij, al dan niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, aan wie Verkoper een aanbieding of offerte doet of met wie Verkoper een overeenkomst aangaat en/of goederen en/of diensten levert.

Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van goederen en diensten tussen Koper en Verkoper waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Website: de website van Verkoper, raadpleegbaar op www.agmscooters.com of www.btc-scooters.nl of www.turbho.com of www.tgb-onwheels.com of www.razzo.be

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen waarbij Verkoper partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hetgeen dan slechts voor de desbetreffende overeenkomst geldt.
2.2    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die specifieke overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn overeengekomen.
2.3    Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper en/of derden is uitgesloten.
2.4     Zijn of worden de Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, nietig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.
2.5    Verkoper heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de wijziging op de Website worden bekend gemaakt.

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes
3.1    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle aanbiedingen en offertes van Verkoper vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden. Prijzen en leveringstermijnen zijn altijd indicatief.
3.2     Aanbiedingen en offertes van Verkoper vervallen na twee weken. Een offerte of aanbieding vervalt tevens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.3     Een overeenkomst met Verkoper komt tot stand nadat Verkoper deze schriftelijk (waaronder per email) aan Koper heeft bevestigd of op het moment dat Verkoper (een deel van) de goederen en/of diensten aan Koper levert. Verkoper zal in geen geval gebonden zijn aan een aanvaarding door Koper die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod.
3.4    Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5     Verkoper heeft te allen tijde het recht om naar haar keuze een bestelling van Koper te weigeren dan wel daaraan nadere voorwaarden te stellen.
3.6    Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijs en levering
4.1     Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen vermeld in euro’s en exclusief:
- omzetbelasting (BTW) en andere heffingen;
- verzend- en vrachtkosten;
- opslagkosten;
- montage-, service-, keuringskosten en kosten rijklaar maken;
- alle overige in het kader van de Overeenkomst door Verkoper te maken kosten.
4.2     Alle prijzen zijn inclusief standaard verpakking.  
4.3      Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te verhogen in geval op de datum van levering de kosten van arbeid, materiaal en/of transport zijn gestegen, alsmede in geval dat er een wijziging heeft voorgedaan in de relevante wisselkoersen.
4.4     Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de overeengekomen termijn als fatale termijn te beschouwen is. Overschrijding van een leveringstermijn zal Koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere acties in of buiten rechte jegens Verkoper.
4.5    De Koper is verplicht medewerking te verlenen aan de aflevering van de goederen door Verkoper. Indien aflevering door Verkoper wordt geweigerd of anderszins niet mogelijk blijkt, heeft Verkoper het recht hieraan verbonden kosten (waaronder opslag en vervoer) in rekening te brengen bij de Koper.
4.5     Verkoper heeft te allen tijde het recht om goederen of diensten in gedeelten en op verschillende data te leveren.
4.6     De door Verkoper aan Koper verkochte goederen zullen E.X.W. (af fabriek/ magazijn; incoterms 2000) aan koper worden geleverd op welk moment het risico van de goederen overgaat op Koper.
4.7     Verkoper zal op verzoek van Koper namens Koper een vervoerder inschakelen om de goederen vanaf de plaats van levering naar een door Koper aangegeven bestemming te transporteren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die is ontstaan tijdens het transport of de (af)levering bij Koper of de onvolledige of onjuiste (af)levering bij Koper. Koper dient voor het transport van de goederen een eigen transportverzekering af te sluiten.
4.8     Indien afname van goederen wordt vertraagd door omstandigheden die niet aan Verkoper toe te rekenen zijn, zal Verkoper de goederen voor rekening en risico van de Koper opslaan. Koper zal Verkoper de daaraan verbonden kosten vergoeden.
4.9    Bestelde goederen dienen minimaal vier (4) weken voor levering te worden geannuleerd. Bij annulering tot twee (2) weken voor levering van de goederen, is Verkoper gerechtigd om 25% van de volledige koopprijs aan Koper in rekening te brengen. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de levering van de goederen, is Verkoper gerechtigd om 75% van de volledige koopprijs aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 5. Betalingen
5.1     Alle facturen zullen door Koper vooruit of onder rembours betaald dienen te worden.
5.2    Indien overeen is gekomen dat goederen op krediet worden geleverd dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na levering plaats te vinden. Afwijkende betalingstermijnen kunnen slechts bewezen worden door een door Verkoper ondertekend geschrift.
5.3     Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan raakt Koper zonder aanmaning in verzuim. Koper is alsdan over het achterstallige wettelijke handelsrente per maand verschuldigd, waarbij een niet volledig gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend. Voor de berekening van de rente wordt het achterstallige bedrag telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die periode verschuldigde rente. Indien Koper langer dan 60 (zestig) dagen nalaat de vordering te voldoen of indien Verkoper gegronde reden heeft om te betwijfelen of Koper de factuur zal (kunnen) voldoen, zal Koper naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten en kosten verband houdende met de inning van de vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
5.4     Koper mag een verplichting tot betaling van een factuur niet met een vordering op Verkoper verrekenen of de betaling van de factuur uit andere hoofde opschorten, ook niet op de grond dat Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit dezelfde of een andere overeenkomst.
5.5      Verkoper heeft het recht levering van zaken op te schorten indien Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen, daarbij inbegrepen rente en andere kosten, jegens Verkoper heeft voldaan.

Artikel 6. Specificatie der zaken
6.1     Verkoper zal zich inspannen om de goederen of diensten zo veel mogelijk te leveren overeenkomstig de door Verkoper schriftelijk aan Koper verstrekte specificaties. Verkoper heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het ontwerp dan wel de verpakking van de goederen. Geleverde goederen kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de technische specificaties.
6.2     Verkoper heeft te allen tijde het recht om naar haar mening noodzakelijke technische en/of uiterlijke wijzigingen in de goederen aan te brengen.
6.3     Verkoper is niet aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel in verband met de onvolledigheid en/of onjuistheid van technische gegevens en beschrijvingen dan wel enige wijziging in de geleverde goederen. Koper heeft in verband met een dergelijke wijziging geen recht op vermindering van de koopprijs, schadevergoeding of enige andere betaling van Verkoper.
6.4     Verkoper zal in sommige situaties blanco kentekens zonder tenaamstelling aan haar kopers meegeven. De kopers mogen deze blanco kentekens niet aan haar klanten meegeven zonder dat deze is tenaamgesteld. Enige schade voortvloeiend uit het toch meegeven van blanco kentekens zal voor rekening komen van koper.
6.5     Verkoper zal in sommige gevallen besluiten tot het leveren van goederen in consignatie. Deze goederen blijven te alle tijden eigendom van Verkoper totdat de volledige factuur hiervan is betaald. Enige schade ontstaan tijdens de consignatieperiode zal voor rekening komen van de consignatie afnemende partij. De consignatie afnemende partij zal alle nodige schadeverzekeringen afsluiten voor de dekking bij het ontstaan van een calamiteit.

Artikel 7. Garantie
7.1     Verkoper verleent de Koper alleen garantie op geleverde zaken indien en voor zover de fabrikant van deze zaken daarop een garantie heeft gegeven aan Verkoper en/of Koper. Een dergelijke garantie zal door Verkoper bij de koop aan Koper schriftelijk, waaronder elektronisch, worden meegedeeld. Iedere andere impliciete en/of expliciete garantie is uitgesloten.
7. 2     Iedere garantie vervalt in ieder geval indien:
- enige bepaling in de garantie niet of niet volledig is nageleefd;
- er in het betreffende goed wijzigingen zijn aangebracht en/of onderhoud en/of herstel is verricht door anderen dan de fabrikant      en/of door Verkoper aangewezen derden;
- indien het gebrek is ontstaan op onderdelen van het goed die zijn ontworpen en/of aangebracht op verzoek van Koper;
- Indien bij scooters, motoren en andere voertuigen niet aan de aangegeven onderhoudsbeurten is voldaan bij een erkend agm dealers. Eerste beurt bij 250-500km, tweede bij de 2000 km, derde bij de 3500km, vierde bij de 5000km iedere volgende beurt bij 1500km.
        - Garantie vervalt bij showmodellen of afgeprijsde artikelen.
7.3     In het geval van herstel en/of vervanging van het goed en/of onderdelen daarvan, zal een gegeven garantietermijn niet worden verlengd of opnieuw aanvangen.
7.4    In geen geval zal garantie worden gegeven op batterijen, accu’s en/of slijtage gevoelige onderdelen. banden, gloeilampen, kabels, olie, fictiemateriaal, luchtfilterelementen, bougies, v-snaren, zekeringen, rubbers, koelvloeistof, remblokken, plasticwerk zoals kuipdelen, verkleuringen en op chromen delen., Tevens is uitgesloten van garantie opgevoerde scooters of scooters waar zelf aan is gesleuteld, breukschade, roestvorming,of voertuigen die gebruikt worden voor off-road gebruik.
7.5     Indien Koper een beroep wenst te doen op de garantie, dient hij binnen 7 (zeven) dagen na het ontdekken van het gebrek of dat een gebrek ontdekt had kunnen worden, de gebrekkige goederen in de originele verpakking met de inkoopfactuur en met een duidelijke omschrijving van het gebrek voor eigen rekening en risico af te leveren op een door Verkoper op te geven adres, onder vermelding van een schriftelijk bij Verkoper op te vragen RMA nummer. Reparatie- en vervangingsaanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen na afgifte van een RMA nummer.
7.6     Als aan alle garantievoorwaarden is voldaan zal Verkoper bv alleen garantie geven op het defecte onderdeel en geeft niet een volledige scooter. Het defecte onderdeel dient retour worden gestuurd. Nadat het defecte onderdeel is ontvangen zal Verkoper bv een vervangt onderdeel retour sturen. Er wordt geen garantie gegeven op arbeidsloon.
7.7     Indien Koper een beroep doet op een garantie en goederen door Koper ter herstel en/of vervanging worden afgeleverd en blijkt dat er (i) geen garantie van toepassing is en/of (ii) er geen gebrek aan het goed aanwezig is, is Verkoper gerechtigd de volledige kosten, waaronder de onderzoekskosten, de kosten voor het verrichtte herstel en/of vervangingswerkzaamheden en de opslag van de goederen, aan de Koper in rekening te brengen. Verkoper heeft het recht van retentie op de ter reparatie en/of vervanging aangeboden goederen totdat Koper de hiervoor beschreven kosten volledig aan Verkoper heeft vergoed.

Artikel 8. Aansprakelijkheid Verkoper
8.1     De aansprakelijkheid van Verkoper, uit welke hoofde ook, voor schade die Koper lijdt door of in verband met de Overeenkomst, is uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikte leidinggevenden.
8.2    De aansprakelijkheid van Verkoper is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot     het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert vermeerderd met het eigen risico dat Verkoper in verband met die verzekering draagt, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering niet het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan.
8.3    Indien Verkoper aansprakelijk is voor schade is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige     prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
8.4    Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.    
8.5     Indien derden, die in verband met de uitvoering van een Overeenkomst worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee hebben beperkt, heeft Verkoper het recht om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Koper te aanvaarden.
8.6     Indien de uitvoering van een Overeenkomst meebrengt, dat een al dan niet buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst te verrichten, is Verkoper niet aansprakelijk voor de gebrekkige uitvoering en/of fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht
9.1     Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is door overmacht of onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht wordt mede begrepen: tekorten in materiaal en tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden die bij de (uitvoering van de) Overeenkomst betrokken zijn.
9.2     In geval van overmacht zal de leveringstijd verlengd worden met tenminste de termijn gedurende welke Verkoper op grond van overmacht niet in staat zal zijn te leveren, zonder dat dit voor Koper een beëindiging- of ontbindingsgrond zal vormen of aan Koper het recht zal geven nadere voorwaarden te stellen. Indien Verkoper langer dan drie (3) maanden na de overeengekomen leveringstermijn door overmacht niet in staat is of zal zijn om de goederen aan Koper te leveren, zullen beide partijen gerechtigd zijn om de Overeenkomst waarop de overmacht betrekking heeft te beëindigen. Een dergelijke beëindiging zal nooit enige verplichting tot schadevergoeding of vergoeding van ander nadeel door Verkoper opleveren.  

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1     Koper zal alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Verkoper verstrekte of geleverde goederen en materiaal, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, (merk) tekens, programmatuur en andere gegevens, respecteren en deze zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Verkoper niet verveelvoudigen, openbaar maken of op enige wijze al dan niet commercieel gebruiken.
10.2     Koper zal geen merk(tekens) of andere type- of identificatietekens of -nummers op de door Verkoper verstrekte of geleverde goederen en materiaal verwijderen, beschadigen of wijzigen.
10.3    Verkoper zal zich ervoor inspannen om geen goederen te importeren en/of te verhandelen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Verkoper garandeert niet dat goederen geen (intellectuele eigendoms)rechten van derden schenden. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade en/of enige ander nadeel dat verband houdt met een (dreigende) inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden door (het gebruik van) door Verkoper geleverde goederen.
10.4    Indien de goederen naar de mening van Verkoper inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en/of indien een derde aanspraak maakt op rechten (van intellectuele eigendom) op een door Verkoper geleverd of te leveren goed, zal Koper op eerste verzoek daartoe van Verkoper zowel actief als passief meewerken aan door Verkoper nodig geachte schadebeperkende maatregelen en/of de afwending van een dergelijke inbreuk en/of aanspraak op inbreuk.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Geleverde zaken blijven in eigendom van Verkoper, zolang Koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit vorderingen:
        a. ter zake van door Verkoper aan de Koper krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
        b. ter zake van krachtens voorgenoemde overeenkomsten ten behoeve van Koper verrichte of nog te verrichten diensten, of
        c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van voorgenoemde verbintenissen, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
11.2  Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Koper zal zich naar beste kunnen inspannen om de eigendomsrechten van Verkoper te handhaven en veilig te stellen.
11.3     Indien Koper de zaken vóór het verwerven van het eigendom van deze zaken, bij bedrijfsprocessen gebruikt of als bestanddeel samenvoegt met enig(e) ander(e) product(en) waardoor deze niet meer zonder schade kunnen worden verwijderd, worden de op die wijze samengestelde producten de eigendom van Verkoper. Indien in het samengestelde product ook zaken zijn opgenomen waarop rechten van derden rusten, zal het eigendomsrecht van Verkoper op het samengestelde product, gelden in proportie tot de verkoopprijs van alle relevante zaken. Verkoper zal op haar eerste verzoek onmiddellijk de beschikking krijgen over de hiervoor vermelde samengestelde zaken en mag deze bij haar normale bedrijfsprocessen, waaronder doorverkoop, gebruiken en/of te gelde maken, onverminderd haar overige rechten, zoals het recht om haar schade volledig op Koper te verhalen.
11.4    Partijen komen overeen dat, wanneer soortgelijke zaken van derden zijn verkregen, alle zaken die Verkoper aanwijst en waarvan Verkoper middels facturen of anderszins kan aantonen dat hij zaken van die soort heeft geleverd, behoudens tegenbewijs geacht worden van Verkoper afkomstig te zijn en dus, indien op dat moment Verkoper een vordering op Klant heeft, eigendom van Verkoper zijn gebleven.

Artikel 12. Ontbinding
12.1    Onverminderd alle andere rechten en vorderingen van Verkoper, kan zij door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief aan Koper iedere Overeenkomst ontbinden, indien zich één van de volgende gevallen voordoet:
        (a) De Koper is opgehouden te bestaan, ontbonden of haar bedrijf is op andere wijze beëindigd;
        (b) De Koper is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, surséance van betaling verleend of een soortgelijke regeling van toepassing geworden of Koper heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren;
        (c) Op een of meer goederen van Koper is enig beperkt recht of beslag komen te rusten;
        (d) Koper is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit een Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is na door Verkoper schriftelijk (waaronder elektronisch) in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen 14 (veertien) dagen nagekomen, een en ander ongeacht of de tekortkoming aan Koper kan worden toegerekend.

Artikel 13. Toepasselijke rechten en geschillen
13.1     Op deze Algemene Voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2     Alle geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en Koper, waaronder de Algemene Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.